Ernest Maragall elogia l’independentisme de Salvador Cardús