Entrevista breu a Salvador Cardús a El Periódico

Salvador Cardús: “L’èxit del 15-M és no concretar”

“Per ara el 15-M no és un mo­vi­ment, és una mo­bi­lit­za­ció. No hi ha una es­truc­tu­ra, una di­rec­ci­ó, un sis­te­ma de­mo­crà­tic de de­ci­sió. I és ra­di­cal­ment he­te­ro­ge­ni, i in­clou des de po­si­ci­ons anti­sis­te­ma a ju­bi­lats que el que vo­len és que se’ls pa­gui la pen­sió. Uns de­ma­nen re­vo­lu­ció i els al­tres, or­dre i es­ta­bi­li­tat. El seu è­xit és man­te­nir-­se en les grans con­sig­nes amb les quals és im­pos­si­ble no es­tar d’a­cord. Pe­rò el dia que inten­tin con­cre­tar en­tra­ran en cri­si. A més, és cu­ri­ós que res­sor­gei­xi just abans d’u­nes al­tres elec­ci­ons, en­ca­ra que en les au­to­nò­mi­ques el vot va aca­bar anant en di­rec­ció con­trà­ri­a”.